Skip to main content

Bevezető

Az Aegon Művészeti Díj 2014-es jelöltjei közül válogattunk olyan műveket, amelyek segítségével kirajzolódik a kortárs magyar irodalom egyfajta keresztmetszete. Ez a válogatás tájékozódási pontként szolgál tanártársainknak, diákjaiknak, emellett azonban minden más érdeklődő olvasónak is, akik szeretnek elmélyedni egy-egy remek könyv világában, és az olvasás élmény számukra.

Kortárs irodalmat olvasni szükséges. Jelen világunk megértése vagy a megértésére való törekvés része gondolkodó emberi attitűdünknek. Közvetlenebb az élmény is, amelyet ezek a szövegek nyújtanak, hiszen magunkra, ismerőseinkre ismerhetünk: ismerősek lehetnek az élethelyzetek és a szituációk, a szereplők a mi mai nyelvünket beszélik, úgy gondolkodnak, ahogy mi is tesszük.

Az idei esztendőben a legjobbak közé nevezett alkotások sajátos hasonlósága az utazáshoz, mint irodalmi témakörhöz, motívumhoz, toposzhoz köthető leginkább. Igyekeztünk tehát olyan nézőpontokat és elemzési szempontokat segítségül adni, amelyek alapján könnyebbé válhat a szövegek megértése. A makro- és mikroelemzési szempontok fókuszában a valós, fiktív, térbeli, időbeli, lélektani és az emlékek világában történő utazás és annak lehetséges értelmezési mezői bomlanak ki. Másrészt a motívumok, szövegelemek más, korábban megjelent kortárs vagy klasszikus irodalmi alkotásokkal való összeolvasásra is alkalmat adhatnak. Előbbi inkább az elemző-értelmező készség fejlesztését segítheti, utóbbi a komplex látásmód, a műveltség szélesebb kontextusára hívja fel a figyelmet.

Úgy véljük, hogy a szövegvizsgálati és elemzési szempontok segítséget nyújthatnak a szövegek megközelítéséhez. Ugyanakkor szeretnénk felhívni a figyelmet arra is, ahogy az egyes szövegekhez kapcsolódó óravázlatokban szereplő ötletek, eljárások, foglalkozási módok felhasználhatók más szövegek megközelítéséhez is, tehát egyfajta módszertani palettaként is használható a tanítási segédlet.

A szövegek és az olvasók összetalálkozásának számos módja, formája, helyszíne és ideje van. A tanítási órák, a szövegfeldolgozó, szövegértési és élményközpontú irodalomtanítás azonban már ifjabb korban kialakíthat egy olyan olvasási igényt, amely egész életünkre szól. Mindenkinek vannak meghatározó történetei, szereplői, szerzői, helyszínei és szituációi, irodalmi alkotásokhoz kapcsolódó élményei saját olvasástörténetében. Bízunk benne, hogy a 2014-es magyar könyvtermés közt is akadnak „életre szóló könyvek”. Ezek felismeréséhez szeretnénk segítő kezet nyújtani.

A kiválasztott műveket tematikus, stiláris és az elbeszélőmód alapján csoportokba osztottuk, ez felhasználhatóságuk hatékonyságát növelheti:

Realitás - Naturalitás - Élettörténetek

Borbély Szilárd - Nincstelenek - Már elment a Mesijás?

Tóth Krisztina – Akvárium

Krasznahorkai László - Megy a világ

Objektív és szubjektív történelmi, társadalmi látásmód

Benedek Szabolcs - Focialista forradalom

Csabai László - Szindbád Szibériában

Esterházy Péter - Egyszerű történet vessző száz oldal (a kardozós változat)

Ifjúság – Humor - Szatíra

Vörös István - Gagarin avagy jóslástan alapfokon

Kalapos Éva - D.A.C. – Egy új élet

Szubjektív történet-elbeszélés

Gergely Ágnes - Két szimpla a Kedvesben

Tompa Andrea - Fejtől s lábtól - Kettő orvos Erdélyben

A tanítási segédanyagokat általános módszertani ajánlással bocsájtjuk útjukra:

1. A prózai szövegelemzések általános szempontjai (.docx)

2. Regény- és novellaelemzés szempontjai (.docx)

3. Az epikus művek jellemző tulajdonságai (.docx)

1. Az irodalmi művek elemzésének és értelmezésének lehetséges szempontjai (.pptx)

2. Regényelemzési szempontok (.ppt)

3. Novellaelemzési szempontok (.ppt)

A segédletek word formátumban és ppt-ben is elérhetők, a tanórai felhasználáshoz igazodva.